Интегрирана база данни и дигитализирана информация, свързана с културната идентичност на ромската общност в Община Поморие

Създаване на центрове за социално включване на маргинализирани общности на територията на Община Поморие

С цел превенция на ранното отпадане от училище и интеграция в образователната система на децата от ромски педагозите Ана Димова и Веселина Куркучева насочват действията си към създаване на позитивна образователна среда, която включва подходящ активен обучителен климат, подкрепяща, грижовна и безопасна среда и благоприятна атмосфера на взаимоотношения и управление.

Целевата група, с която се работи са деца и ученици на възраст между 5 и 8 години. Повечето ромски деца тръгват на училище с много слаби познания по български език , което прави невъзможно да стигнат образованието си много далеч. Те следователно са в неравностойно положение в сравнение с другите ученици, които владеят добре езика и следователно нямат същите проблеми при продължаване на образованието си.

Занятията са разработени в съответствие с предучилищната и началната училищна програма и се протоколират. Включват: активни методи, които имат за цел да развият общи знания, вербална и невербална комуникация, разширяване на речника по конкретни теми, развиване на логическо мислене, сръчност, дейности за отдих, развиване на самочувствие, съпричастност и сътрудничество у децата.

Дейностите от педагозите се провеждат групово или индивидуално.

Изготвя се график, с който се работи както групово, така и индивидуално. При необходимост от индивидуална работа, се изготвя индивидуален план за работа, в който се очертават индивидуалните зони за подкрепа и съдейства за обучително и личностното израстване на всяко дете. Познаването на индивидуалните особености на всеки отделен ученик предполага по-гъвкаво и навременно въздействие върху него.

 

Категория: