Интегрирана база данни и дигитализирана информация, свързана с културната идентичност на ромската общност в Община Поморие

Създаване на центрове за социално включване на маргинализирани общности на територията на Община Поморие

                                   Община Поморие, в качеството си на Бенефициент,

съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.115-0001-C01 за изпълнение на проект “Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности на територията на Община Поморие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд,

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО

СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ

 От името на  “Община Поморие”  имамe  удоволствието да Ви поканим  на публично събитие дискусия, което ще се проведе на 01.06.2022г. сряда от 10:00ч. ОУ“Хр.Ботев“ – с.Бата в компютърната зала.

          Тема на дискусията:

  • Основни предразсъдъци, социална дистанция спрямо ромите и религиозна дискриминация;
  • Стереотипи относно институционалната интеграция;
  • Проблеми в образованието при ромите;
  • Социалната интеграция;

 

 

    Ще се радваме на присъствие от Ваша страна!                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                      

Категория: