Интегрирана база данни и дигитализирана информация, свързана с културната идентичност на ромската общност в Община Поморие

Създаване на центрове за социално включване на маргинализирани общности на територията на Община Поморие

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

Целта на проекта е социално включване и интеграция на маргинализирани групи. която съответства на Специфична цел 3.2 "Намаляване на бедността и насърчаяане на социалното включване" от СВОМР на МИГ-Поморие.

В проекта се предвижда реализацията на следните дейности:

Дейност 1 Индивидуални консултации и социално-здравна медиация на представителите на целевите групи, повишаване информираността относно социалните и здравните им права, и повишаване на здравната им култура.

Дейност 2 Планиране и управление на инициатива на социална интеграция на ромската общност

Дейност 3 Активиране на икономически неактивни лица чрез предоставяне на обучения за придобиване на ключови компетентности.

Дейност 4 Целенасочени превантивни дейности за недопускане и предотвратяване на противообществени прояви и правонарушения с оглед подобряване на обществения ред.